NEW ALBUM 2021
ARE WE NUMBERS
NEW ALBUM 2021
ARE WE NUMBERS 2
NEW ALBUM 2021
VIRUS DE L AMOUR

OUR NEW GODS

MUSIC/VIDEO PERFORMANCE

PERFORMER: ANU AAMU AURORA PULKKINEN
MUSIC: PETER ELSNER, PETER RODE. VIDEO: PETER ELSNER
SINGER/VOCAL IMPROVISATION: ANU AAMU AURORA PULKKINEN
SPEECH: PETER DODDS, PETER ELSNER, ILKKA HAUTALA,
MARKO NÄÄTÄNEN. ANU AAMU AURORA PULKKINEN

HAM CORNER HELSINKI 21.09. and 06.20. 2018 18:00 FREE ENTRANCE

00100 HELSINKI, ETELÄINEN RAUTATIEKATU 8

OUR NEW GODS/ANU AAMU AURORA PULKKINEN 06.10.2018
anu1.jpg
a1.jpg
PHOTOS: PEKKA NISKANEN
 

ER

ELSNER                        RODE